bilgi@kkv.org.tr +90 (366) 214 00 34

AMACIMIZ

VAKFIN AMACI

Madde 4. Vakfın amacı, sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikli her türlü teşebbüs ve faaliyeti teşvik etmek, desteklemek, bizzat yapmak suretiyle Kastamonu İli’nintopyekun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5. Vakıf, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

  1.  İl’in yer altı ve yerüstü zenginliklerinin tespitine yönelik her türlü bilimsel ve teknik çalışmaları desteklemek, yapmak ya da yaptırmak.
  2.  İl’de mevcut genel ve yerel idarelerle işbirliği yaparak onların faaliyet ve yatırım etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmak.
  3.  Kastamonu İl’ inde üniversite kurulması ve bu yönde kaynak yaratılması ile, İl dışındaki üniversitelerle de işbirliği yapılması için çalışmalarda bulunmak.
  4.  İl’in kalkınması amacına yönelik dernekler ve ayrıca İl dışındaki Kastamonulularla irtibat kurarak, Kastamonu’ nun kalkınması için iş ve gönül birliğini sağlamak.
  5. İlde istihdam ve zenginlik yaratacak ekonomik nitelikli yatırım projelerinin her türlü hazırlık çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
  6. Gençliği spora teşvik için yeni spor tesislerinin kazandırılması amacıyla etüd yaptırmak, proje üretmek, inşaatlar yapıp işletmek.
  7. Milli kültür ve tarihimizin sembolleri olan eski sanat eseri yapıların zaman içinde yok olmalarını önleyici ve onlara ekonomik işlev kazandırıcı çalışmalar yapmak ve bu yoldaki çalışmaları teşvik etmek.
  8. Mahallin kültürel ve folklorik değerlerinin araştırılması, tespiti ve halkın yararlanabileceği şekli ile sunulması hususunda çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, bu konuda yayınlar yapmak ve yayınlara destek vermek.

I.Bilim ve sanat toplantıları, konferanslar, panel ve sempozyumlar, seminerler düzenlemek, sonuçlarını yayınlamak.

İ. Yerel ekonomik kapasiteyi artırmak, harekete geçirmek ve istihdam yaratmak için şirketler, döner sermayeli tesis ve müesseseler kurmak, kurulmuş şirketlere ve tesislere ortak olmak suretiyle yatırımlar yapmak.

J. eğitim, araştırma ve geliştirme bursları vermek ve bunun için yarışmalar açmak.

K. Köy kalkınmasında ve köy seviyesinde çalışan gönüllü ve resmi örgütlerle iş birliği yaparak, köy kalkınması çabasında el birliği sağlamak; köy kalkınmasına yönelen köy seviyesi hizmetlerin artmasını, teşvik edilmesini ve bu tip çalışmaların değerlendirilebilmesini mümkün kılmak. (Bu konularda yurt içindeki özel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve Türk Hükümeti’nin ilgili mercilerinin bilgisi altında yurt dışındaki özel, kamu ve uluslar arası kuruluşlar ile çok yönlü personel, teknik yardım, bilgi alışverişi gibi hususlarda işbirliği yapmak, bu kuruluşlardan para, araç-gereç ve malzeme hibeleri, fonlar, krediler almak.)

L. Vakfın amacına yönelik benzer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Bize Ulaşın

Kastamonu Kalkınma Vakfına her zaman ulaşabilirsiniz.